در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

کنترل تورم عمومی و استفاده از مالیات تنظیمی 2راه جلوگیری از افزایش قیمت مسکن

چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ اخبار

 

مهندس ساطان محمدی کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منطبق بر تورم عمومی کشور، عنوان کرد:« باتوجه به اینکه سهم هزینه مربوط به مصالح ساختمانی کمتر از 30درصد هزینه تمام شده هرمتر واحد مسکونی را شامل می‌شود؛ انتظار می‌رود تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن کمتر از 10درصد باشد.»

وی، در بیان راهکارهای کنترل قیمت مسکن در بازه زمانی کوتاه مدت، افزود:« دولت با کنترل تورم عمومی کشور و استفاده از ابزارهای مالی و پولی نظیر دقت در بودجه‌بندی کشور، می‌تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.»

سلطان محمدی،  ضمن اشاره به این نکته که بخش عمدۀ افزایش نجومی قیمت مسکن در سال‌های اخیر ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه مسکن است، گفت:« در شرایطی که سرمایه‌ها به منظور ایمن کردن خود در مقابل تورم عمومی کشور رو به بازارهایی نظیر مسکن آورده‎اند، کنترل تورم و هدایت سرمایه به سمت تولید با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند از افزایش ناگهانی قیمت مسکن جلوگیری کند.»

ثبت ملک